0516-481700

Betekenis identiteit

Het wezen van de Christelijke school ligt niet enkel en alleen in het feit, dat er in die school een Bijbel is en dat men daarvan op de hoogte is, maar ook dat de leerlingen geleerd wordt de waarden en normen uit de Bijbel te verstaan en er naar trachten te leven. De Bijbel dus als leesboek en leefboek. Geen boek tussen andere boeken, maar het Boek der boeken. Onderwijzen en onderwezen worden, om te leren leven uit dat boek.
 
Dat betekent voor de leerling dat getracht zal worden hem/haar recht te doen in zijn/haar totale ontplooiing en ontwikkeling. Wij denken daarbij aan specifiek-pedagogische begeleiding bij leer- en/of gedragsproblemen. Naast onderwijs gericht op de ontwikkeling van verstandelijke vermogens willen wij ons ook richten op de harmonieuze ontwikkeling van elke individuele leerling en daarbij rekening houden met al zijn/haar gaven van hoofd, hart en handen.
 
Dat betekent voor de leerkracht dat hij/zij zich op zijn/haar terrein persoonlijk door de Bijbel weet aangesproken. De leerkracht zal trachten dit te vertalen in de dagelijkse werkzaamheden en op alle vakgebieden waarvoor de school zorg draagt. Mede hierdoor zal de leerkracht solidair dienen te zijn met de zwakkere in de school, met de naaste.
 
Dat betekent voor de leerstof dat het meer gaat om "zijn" dan "hebben", meer "geven" dan "nemen", meer "dienen" dan "verdienen", meer "vertellen" dan "tellen". Met andere woorden: de leerstof wordt samengesteld en aangeboden vanuit een Christelijke optiek. In samenwerking met ouders, bestuur, m.r. en personeel kan de keuze en de invulling van de leerstof bepaald worden.
Het team zoekt daarna naar de methode die daar in ons onderwijssysteem het best bij past.
 
Dat betekent voor de school in haar geheel dat zowel leerling als leerkracht, ouder als bestuurslid, dat elk lid van de schoolgemeenschap, zorg draagt, meeleeft en omziet naar de ander, zijn naaste. Vanuit de zorg voor de naaste kan het onderwijs op de Christelijke school gestalte en inhoud krijgen.
Dat betekent voor de samenleving dat Christelijk onderwijs wil trachten een heenwijs te geven naar de Schepper en Heiland van het leven en tevens wil heenwijzen naar gerechtigheid op aarde.