0516-481700

Competentie

"Ik wil laten zien wat ik kan"

Je wilt iets nieuws leren en je ontwikkelen. Je leert je mogelijkheden ontdekken en je leert in moeilijkheden kansen en uitdagingen te zien. Je hebt daar plezier in. Daarom besteden we aandacht aan de manier waarop kinderen hun taak beleven en geven we ze uitzicht op succes en vertrouwen in zichzelf. We geven ze ruimte voor verschillende werkstijlen en activeren kinderen te laten zien wat ze kunnen. We laten merken hun initiatieven te honoreren en hun ideeën te waarderen. We geven ruimte aan de verschillen tussen kinderen in snelheid van begrip, belangstelling, inprentingsvermogen, reactiesnelheid en tempo. We verwachten van alle kinderen dat ze hun talenten ten volle benutten