0516-481700

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (afgekort MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar over agendapunten als schoolplan, zorgplan, schoolregels, formatie, jaarplan en personeelsbeleid. Tijdens de MR-vergaderingen kan de directeur aanwezig zijn als adviserend lid. De raad bestaat voor de helft uit personeelsleden (de personeelsgeleding) en voor de helft uit ouders (oudergeleding) De zittingsduur van ieder lid is 4 jaar en kan met één of meer termijnen verlengd worden. Jaarlijks treedt 1/4 deel af. De MR heeft door de wet vastgestelde bevoegdheden. Ze is bevoegd om advies te geven over voorgenomen beleid of instemming daaraan te geven. Eén en ander is vastgesteld in het reglement. Instemmingsbevoegdheid is nodig voor veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school, voor de vaststelling en wijziging van de schoolgids en het schoolplan, voor vaststelling en wijziging van het beleid van ondersteunende werkzaamheden van ouders binnen de school ten behoeve van het onderwijs en voor vaststelling en wijziging van regels met betrekking tot gezondheid en welzijn. Soms is de instemming van de gehele raad vereist, in bepaalde specifieke gevallen heeft de oudergeleding, dan wel de personeelsgeleding een afzonderlijk instemmingsrecht. Adviesbevoegdheid is nodig voor zaken als verandering van de grondslag van de school, vaststelling en wijziging van ingrijpende zaken met betrekking tot het schoolorganisatiebeleid, vaststelling en wijziging van het benoemingsbeleid. Voor vragen, suggesties of andere zaken kunt u terecht bij ieder willekeurig lid van de MR (zie samenstelling van de medezeggenschapsraad hieronder.

Voorzitter: Ilona Jongsma, ouder
Secretariaat: Inge de Vries, ouder
Lid: Marloes Kortenoever, ouder
Lid: Fardau Alma, leerkracht
Lid: Lucie van der Meulen, leerkracht
Lid: Zwanetta van der Wal, leerkracht

De vereniging PCBO Smallingerland kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze houdt zich vooral bezig met beleidsvoorstellen die voor alle scholen gelden, zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid. Juf Lucie van der Meulen heeft zitting in de GMR.

Ook meepraten?

Ook meepraten met de medezeggenschapsraad? Neem gerust contact met ons op!